В какво вярваме


ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА

на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България

 

1. БОГОВДЪХНОВЕНОСТТА НА ПИСАНИЯТА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещеното Писание на Стария и Новия Завет е боговдъхновено и представлява Божието откровение за човека – непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните текстове и гарантира тяхната достоверност (2 Тимотей 3:15-17; 2 Петрово 1:21; Галатяни 1:8-9; 1 Солунци 2:13).


2. ВЕЧНИЯТ БОГ

НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения, жив и истинен Бог, Който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица – Отец, Син и Святи Дух (Матей 3:16-17; 28:19; Исая 43:10-11).

а) Бог Отец

НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първото Лице на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който е дал Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни 15:28).

б) Господ Исус Христос

НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, второто Лице на триединния Бог, Който е бил и е вечният Син на Бога.

НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговото въплъщение чрез Святия Дух и рождение от девицата Мария, в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25-26; Йоан 1:1, 14; 1 Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 2 Коринтяни 5:21).

в) Святият Дух

НИЕ ВЯРВАМЕ в Святия Дух, третото Лице на триединния Бог, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петрово 1:2; Римляни 8:14-16).


3. ГРЕХОПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът е бил създаден добър и праведен. Неговият волен грях е причинил загубата на общението с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).


4. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който е умрял за нашите грехове, бил е погребан и е възкръснал от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта пролята на кръста, е осигурено спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се грешник бива спасен – оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7; 1 Йоаново 5:1).


5. БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матей 8:16-17; Яков 5:14-16).


6. ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата е: да прославя Бога в поклонение; да проповядва благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).


7. ЦЪРКОВНИТЕ ТАЙНСТВА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват, че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот (Матей 28:19; Деяния 10:47-48; Римляни 6:4).

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; 1 Коринтяни 11:23-34).


8. ОСВЕЩЕНИЕТО

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно, като се изработва в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата кръв и на възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).


9. КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със сила за живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на незнайни езици като първоначален видим белег, според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).


10. ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

НИЕ ВЯРВАМЕ в продължаващото действие на свръхестествените дарби на Святия Дух (1 Коринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.


11. ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е Той чист, за да бъдем готови да Го посрещнем, когато дойде (Йоан 14:1-3; Тит 2:13; 1 Солунци 4:15-17; 1 Йоаново 3:2-3; Откровение 20:1-6).

НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоан 5:28-29; 1 Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).


АПОСТОЛСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА[1]

1. Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Твореца на небето и земята,

2. и в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:

3. Който е заченат от Светия Дух и е роден от Дева Мария,

4. Който е пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,

5. Който е слязъл в ада и в третия ден е възкръснал от мъртвите,

6. Който се е възнесъл на небесата и е седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия,

7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.

8. Вярвам в Светия Дух.

9. Вярвам в светата католическа (вселенска) Църква, в общението на светиите,

10. в опрощаването на греховете,

11. във възкресението на мъртвите,

12. във вечния живот. Амин.


НИКЕО-ЦАРИГРАДСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА[2]

1. Вярвам в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в единия Господ Исус Христос, Божия Син, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало;

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и от Дева Мария, и стана човек;

4. и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан;

5. и възкръсна в третия ден, според Писанията;

6. и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца;

7. и пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има край.

8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който изхожда от Отца, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В една света, вселенска и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите

12. и живот в бъдещия век. Амин.[1] Илия Цоневски, Патрология, Синодално издателство, София 1986 г.

[2] Ърл Кернс, Христо Стоянов, Константин Златев, Християнството през вековете, издателство „Нов

човек“, София 1998 г.